Сега четете
Емануил Манолов: Трудните времена днес поставят на реален тест нашите лидерски умения

Емануил Манолов: Трудните времена днес поставят на реален тест нашите лидерски умения

Петнадесетото Общо събрание, проведено миналата седмица, отбеляза важен етап в развитието на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS) по пътя й към насърчаване ролята на местната власт в Югоизточна Европа. Това Общо събрание не беше обикновено. Работейки под натиска да отговорят на всички предизвикателства на кризата COVID-19, делегатите, кметове, представляващи асоциациите на членовете на NALAS, подадоха своите гласове онлайн, решавайки важни въпроси за NALAS за бъдещето.

em.manolov

Въз основа на ротационната система за председателство г-н Емануил Манолов, кмет на община Павликени в България, пое ролята на Президент на NALAS, който ще ръководи мрежата през следващата година.

Г-н Манолов е кмет на община Павликени от 2011 г. Под негово ръководство общината успя да привлече европейски средства в размер на 50 милиона евро и на два пъти беше отличена с Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво (ELoGE) на Съвета от Европа, докато г-н Манолов получи престижната награда „Кмет на месеца“ в категориите „Земеделие“ и „Водни атракции“.

Поздравления за поемането на президентската роля на Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ. Отчитайки, че Вие бяхте вицепрезидент на Мрежата и делегат в Общото събрание, представлявайки Националното сдружение на общините в Република България, Вие сте добре запознат с дейността на Мрежата. Какво означава за Вас персонално Мрежата като кмет?

Да поема ролята на Президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в ЮИЕ (НАЛАС) е от една страна голяма чест, но и в същото време отговорност. Мрежата се е доказала като организация, способна да подкрепи своите членове в процеса на децентрализация и засилване на процесите на демократизация в съответствие с принципите на Европейската харта за местното самоуправление.

През годините Мрежата съумя да изгради ефективни, компетентни и квалифицирани екип и ръководство. Чрез активната си работа организацията придоби популярност не само в региона, но и на международната сцена, като все по-често бива признавана като ключов партньор за развитието на местните власти в ЮИЕ.

Като делегат в Общото събрание и участник в други събития, организирани от Мрежата мога да заключа, че организацията се развива изключително активно и намира както нови полета за изяви, така и партньори в лицето на Европейската комисия, Регионалния съвет за сътрудничество, Съвета на европейските общини и региони и др. Благодарение на прагматичните решения и генерирани идеи членовете на Мрежата могат да разчитат на сигурен партньор за намиране на решения на актуални въпроси и теми, не само с регионален характер, но и в световен мащаб, засягащи функционирането на местните власти, като в същото време се отчитат местните особености и нужди.

Какво обаче е значението на Мрежата за мен като кмет – това е източник на идеи, вдъхновение, както и възможност да споделяме един с друг опит и практика. Създаването на мрежа от контакти и сътрудничеството с партньори от другите държави в региона ни дава различна перспектива и в същото време е шанс да се опознаем по-добре в нашето културно многообразие. Възползвайки се от възможностите на трансграничното сътрудничество местните власти могат по-успешно да работят по съвместни проекти, водещи до по-добри резултати и подобряващи живота на нашите граждани. Ние имаме капацитет за изграждане устойчиви общности на основата на интелигентен и иновативен растеж чрез качествени услуги и създаване на заетост. Подкрепата от НАЛАС за изграждане на капацитет, застъпническата дейност, включително за осигуряване на достъп до алтернативни финансови инструменти и участие в различни проекти, е от ключово значение за професионалното израстване на нашите администрации, за разширяване на инструментите и сферите, в които можем да бъдем от полза на гражданите си, за регионалното сближаване, за изпълнението на международни ангажименти за устойчиво развитие или привличането на инвестиции.

Поехте ролята на Президент в труди времена, демонстрирайки лидерство, както и това на НСОРБ. Какви ще са Вашите приоритети за следващите 12 месеца? Накъде бихте искали да насочите мрежата и какъв личен отпечатък искате да оставите?

В действителност се намираме в една безпрецедентна ситуация. Никой от нас няма опита или готовите решения, за да се справим с предизвикателствата, учим се от грешките си. Но това не следва да ни обезкуражава, а да даде тласък на нови идеи и възможности. Наистина, трябва да преосмислим начина, по който ще постигнем целите си, но не и да се отказваме от тях. Смятам, че от ключово значение е да бъдем последователни в работата си, което ще доведе до успешни и устойчиви резултати.

В качеството си на кметове, председатели на местни или регионални съвети или съветници ние сме на предна линия в борбата срещу коронавируса. Характерът на сътресението, предизвикано от COVID-19, изисква незабавни мерки и смел план за икономическо и социално възстановяване, основан на солидарност, устойчивост, стабилност и социална справедливост. В тези трудни времена основен приоритет на местните власти e предоставянето на здравни и обществени услуги на нашите общности, като се гарантира, че никой няма да бъде забравен. Полагаме всички възможни усилия, за да подпомогнем местната икономика, да спасим работни места, да създадем нови възможности за заетост, да подкрепим всички предприятия, за да продължат дейността си. Работата ни по места допълва усилията, положени на национално ниво, но има какво да се направи повече, особено по отношение на трансграничната солидарност.

В този контекст моят основен приоритет за периода на председателството е да се съсредоточим върху използването на потенциала на партньорството както в рамките на организацията, така и на всеки от партньорите, съвместно с национални изследователски центрове и експерти, в духа на солидарност да създадем мрежа за генериране на локални идеи за възстановяване на различни икономически сектори, творчески и социални дейности, които могат да се превърнат в добри идеи за всеки от партньорите от останалите държави.  Всеки от членовете в мрежата на НАЛАС ще бъде приканен да използва своя авторитет и изградени конструктивни взаимоотношения с властите на регионално и национално ниво, за да популяризира примерите на останалите членове и да съдейства на националните правителства в търсенето на ефективни варианти за икономическо възстановяване и справяне със социалните последици от кризата.

В същото време теми като климатична неутралност, кръгова икономика, сближаването на регионите продължават да бъдат актуални. За да ги реализираме обаче е необходимо да намерим механизми и източници за компенсиране на загубите на приходи. В този смисъл всички нови мерки трябва да отчитат конкретния опит на местните власти и да ни помагат да предоставяме на гражданите си социални грижи и всички основни услуги. Приблизително една трета от разходите за обществени услуги и две трети от всички публични инвестиции се извършват от местни и регионални власти: те ще бъдат необходими за възстановяването на нашите икономики, за осъществяването на екологичния преход и за социалните иновации.

Ролята на местните власти като основен генератор за многоаспектното развитие на общностите и задълбоченото познаване на локалната специфика на всяка община дава възможност за по-детайлно осмисляне на редица икономически механизми, които са в процес на прилагане или обмисляне на национално ниво.

На глобалния подход е присъщо ползването на значително по-широк инструментариум – законодателни промени, целенасочено програмиране на еврофондове и ресурси от държавния бюджет.

Локалният подход, обаче е възможността за правилно поставяне на „диагнозата“, за определяне на специфичните потребности на местното население, за отстояване на специфичния фокус на мерките за подкрепа, който би подпомогнал даден регион да се възстанови в оптимални срокове, на базата на своите ресурси, традиции и перспективни планове.

Този подход, базиран на местните конкурентни предимства, е възможност за консолидиране на усилията на местно ниво за постигане на бързо излизане от кризата и постигане на нужната диверсификация на мерките, предприемани на национално ниво.

В този контекст, НСОРБ вижда сериозен потенциал в членовете на Асоциацията на регионалните и местни власти да демонстрират възможностите, които съдържа в себе си разумния диалог и партньорството както с научни, образователни и изследователски центрове, така и с националните правителства.

 9 май е ден на Европа, с който се отбелязва мирът и обединението в Европа. Процесът на интеграция на Западните Балкани няма как да се реализира без активното участие на местните власти и техните асоциации. На регионално ниво, Мрежата работи изключително активно да бъде припозната като ключов партньор за включването на местния аспект в Берлинския процес. Как виждате ролята на Мрежата в този процес и Вашата лична роля, на основа на опита Ви, този на НСОРБ и българското правителство в процеса по присъединяване към ЕС?

Регионът на ЮИЕ е стратегически важен фокус в международната дейност на българското правителство и темата за икономическото възстановяване чрез локална солидарност в рамките на ротационното председателство на НАЛАС, може да бъде разглеждана като своеобразно продължение на приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Първото съвместно председателство на България и Република Северна Македония на Берлинския процес е символ на водещата роля на региона в Процеса. То е също така и положителен сигнал, че държава-членка на ЕС и страна кандидат за членство в ЕС могат да се обединят и да работят заедно в интерес на страните от региона.

Водени от желанието по-скоро за „задълбочаване отколкото разширяване“ Съвместното председателство има за цел да надгражда вече създадените и функциониращи инициативи в рамките на Берлинския процес. Берлинският процес не заменя този на разширяването на ЕС. Важно е в този контекст Мрежата да запази и надгради своите позиции и признание, постигнати в рамките на предходното председателство на Процеса.

На правителствено ниво е заявена готовност да се търси подкрепа и взаимодействие със страните от Западните Балкани (WB6), като за да бъдат постигнати конкретни резултати за срещата на върха в София 2020 г. ще бъде търсено тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително европейските институции, Съвета за регионално сътрудничество, членовете на Берлинския процес, международните финансови институции и други.

Само по този начин може да бъдат постигнати поставените цели по отношение на свързаността, към подобряване на икономическото сближаване и свързаността в региона във всичките му аспекти (транспорт, енергетика, икономика, цифрови, нови технологии, околна среда, контакти между хора , включително младежта, образованието, интеграцията на ромите и т.н.).

Няма съмнение, че ролята на местните власти в този процес е важна и следва да се работи за по-висока степен на децентрализация и предоставянето, както на по-големи права и ресурс на местните власти за изпълнението на необходимите реформи, така и за целенасочена политика за обучение и изграждане на капацитет на местно ниво.

Какво могат асоциациите, членуващи в Мрежата, от страни водещи преговори за присъединяване към ЕС да научат от богатия опит на НСОРБ?

Ситуацията днес е много по-различна от тази, в която се намираше България в началото на преговорния си процес за членство в ЕС. Най-трудно е да поддържаш ентусиазма и желанието за непрекъснато усъвършенстване, защото нищо не е статично, а динамиката предполага един непрестанен процес на учене и надграждане. Много е важно мястото и ролята на местните власти в присъединителния процес да бъдат добре осъзнати от страна на централната власт. Гарантирането на политическа, административна и финансова независимост на местните власти е в основите на съществуването на едно демократично общество. В този смисъл националните асоциации имат важна роля в процеса по лобиране за и защитаване интересите на местното самоуправление. Нашите добри контакти и сътрудничеството с националните власти са от голямо значение за успехът на реформите на местно ниво, както и за ефективното изграждане на капацитет в местната администрация. НСОРБ може да сподели с всички асоциации членки своя широк опит както в преговорния процес преди присъединяването, така и в годините на европейското членство. Ще използваме времето, в което нашата Асоциация е начело на НАЛАС, за да споделим с всички наши колеги и партньори научените уроци от този нелек път. Надяваме се в рамките на годината да имаме възможност освен дигитално, да можем да го направим и „на живо“.

 Вие сте кмет на Павликени вече 9 години. Кои са постиженията, с които се гордеете особено много?

В изминалите девет години в община Павликени се случиха няколко важни неща. Дадохме началото на процеси на обновяване и развитие на инфраструктурата ни, подкрепихме културния живот, създадохме възможности за спорт и отдих.

Павликени не е сред големите български общини, но постига значителен напредък. Днес Общината се управлява с мисъл, прагматичност и визия за развитие. В нашата община се правят повече публични инвестиции на глава от населението, отколкото в големи областни градове. Ползата от тях е пред очите на всички.

Сред основните ни дейности бяха ремонти на пътища и улици, изграждането на детски площадки и санирането на публични сгради като детските градини, училищата и общинската болница. Важен акцент е изграждането на нови социални центрове за деца и цялостното разгръщане на социалната програма на общината в подкрепа на нуждаещите се наши съграждани.

Павликени вече привлича нови инвеститори. Интересът към нашата община нараства заради стратегическото ни разположение, близостта до изграждащата се в момента автомагистрала „Хемус“ и доброто отношение на местната власт към проблемите и нуждите на бизнеса.

Вижте и

Кауза за мен е да отворя града ни към международно сътрудничество. По-интензивни са връзките ни с много европейски градове и общини. Съвместно с общини в Испания създадохме модел за преодоляване на безработицата. С колегите ни от Кълъраш работим по превенцията на бедствия. Побратимихме се с руския град Стародуб, полския Ломжа, молдовския Леова и румънския Болдещ Скаени. Възстановихме отношенията си с беларуския град Пружани. От всички тях ние черпим добри идеи за управлението и техния опит в подкрепата за гражданите.

Важен акцент в управлението ни са дейностите за опазване на околната среда. Завършихме мащабен проект за изграждането на градската пречиствателна станция за отпадни води на град Павликени и подмяна на канализационната мрежа. Въведохме енергоспестяващи мерки в редица обществени сгради и усилено продължаваме с подобни проекти. Работим по подмяната на водопроводите в града, което ще ограничи загубите на вода в мрежата. През този период беше изградено и регионалното депо за обработка на битови отпадъци, което обслужва пет общини. Работим съвместно с училищата за повишаване на познанията на нашите деца за сериозността на темата с опазването на околната среда.

Пазим културното си наследство и то привлича все повече туристи

Постигнатото от нас беше оценено от редица организации. Носител сме на награда за просперираща община, отново защитихме Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, покриваме най-високите стандарти за качество и сигурност на информацията.

В България Павликени е известен като града на хубавите хора и розите. Затова много ще се радвам членовете на НАЛАС да намерят време и да бъдат наши гости в този прекрасен български град.

Живеем в доста турбулентни времена. Целият свят е засегнат от пандемията с COVID-19 и нашият географски район не е изключение. Как Вашата община се приспособи към новите условия? Какви здравни, социални и икономически мерки приложихте?

 България обяви извънредно положение във връзка с пандемията от новия коронавирус на 13 март. Още преди тази дата ние бяхме задействали общинските планове за превенция на кризи и до днес стриктно изпълняваме мерките в тях. Работата в условията на глобална криза за нас беше предизвикателство, с което се справяме много добре.

Целта на действията ни е да ограничим разпространението. Първоначално бяха затворени всички обекти, които предполагат струпване на хора – като паркове, читалища, спортни обекти, музеи, зоологическата ни градина и др. Ограничена беше дейността на редица търговски обекти. Предприехме мерки за дезинфекция на публичните пространства.

Наложихме редица мерки за безопасност в общинската болница, за да не допуснем поставянето на цялата сграда под карантина в случай, че се открие случай на COVID-19. Пациентите се тестват преди постъпването им в лечебното заведение. За тях е осигурен отделен вход.

Усилено работихме за осигуряване на защитни средства за всички общински служители и медицинските работници „на първа линия“.

В Общината разполагаме със социална услуга Домашен социален патронаж, която помага с доставянето на храна и грижи в домакинствата на самотноживеещи хора, хора с увреждания и хора в риск. След въвеждане на извънредното положение ДСП увеличи видовете предоставяни услуги, както и обхвата им като брой жители.

Предприехме и действия за подробно информиране на жителите за всички аспекти на дейността ни. В сайта на Общината беше обособен специален раздел с информация за новата болест, предприетите мерки и наложените ограничения. Издаваме ежедневен он-лайн бюлетин с новостите. Важно е, че информацията се превежда и на английски език, защото много чужденци също живеят на територията на община Павликени.

За мен впечатляващо беше как новата опасност сплоти местната общност. Мнозина наши съграждани се включиха като доброволци и помогнаха с доставката на храни и предпазни средства в селата. Други шиеха предпазни маски за лице в домовете си и ги предоставиха безвъзмездно. Много фирми се включиха в дарителските ни кампании с материална и финансова помощ.

По отношение на местните предприемачи Община Павликени реши да освободи от плащане на наеми всички ползватели на общински имоти, които са засегнати от кризата. Удължени са сроковете за внасянето на местните данъци за 2020 г. Обмисляме с какви мерки да подпомогнем възстановяването след като пандемията бъде овладяна.

Автор: Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

Снимка: Пресцентър

Каква е вашата реакция?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.